การฝึกซ้อม

หลักเกณฑ์ของการฝึกเทคนิคบอล คือ การทำซ้ำบ่อย ๆในท่าที่ได้ผลมากที่สุด ข้อที่ ควรคำนึงคือ ตัวโค้ช อายุ รูปร่าง สมรรถภาพทางกายว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก เบาไปหาหนัก ช้าไปหาเร็ว น้อยไปหามาก และต้องไม่ฝึกเทคนิคเมื่อ ร่างกายเกิดความเมื่อยล้าแล้ว

การฝึกสมรรถภาพทางกาย บางประเภทที่ไม่ต้องการเทคนิคมาก ผลการแข่งขันเกือบจะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกายเพียงอย่างเดียว แต่ในบอล ที่ต้องใช้เทคนิค มาก การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเทคนิคที่ได้รับ การฝึกมาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการฝึกสมรรถภาพทางกาย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบอล ทุกประเภท และแต่ละประเภทต้องการสมรรถภาพทางกาย มากน้อยแตกต่างกันครูฝึกจะต้องเลือกการฝึกสมรรถภาพทางกายให้ตรงกับความต้องการนั้น ๆ

ในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน ถ้ามีฤถูการแข่งขันที่ค่อนข้างแน่นอน จะต้องแบ่ง การซ้อมออกเป็น 3 ระบบ คือระยะเตรียมตัวเป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไป และเทคนิค ระยะแข่งขัน เป็นการรักษาสมรรถภาพสูงสุดไว้ให้ได้ตลอดฤดูการแข่งขัน และระยะพัก เมื่อสิ้นสุดฤดูการแข่งขันจะต้องให้นักบอล พักเพื่อคลายเครียด

ในการดูแลการฝึกซ้อมครูฝึกจะต้องดูแล อย่างใกก้ชิดจะต้องมีแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกซ้อมว่ามีการพัฒนาและความก้าวหน้าขึ้นมากน้อยเพียงใด ควรจัดเตรียมเก็บข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องโดยบันทึกผลรายละเอียดที่เป็นประโยชน้ ต่อทีมของตน เช่น ประวัติบันทึกสุขภาพ แบบทดสอบทักษะ แบบทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ตารางการฝึกซ้อม ซึ่งจะทำให้ทราบการพัฒนาและความก้าวหน้าของ นักบอล แต่ละคนหรือเพื่อทราบข้อบกพร่อง ปัญหาต่าง ๆเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น