การวางแผนในการฝึกซ้อมฟุตบอล

หลักเกณฑ์ของการฝึกเทคนิคบอล คือการทำซ้ำบ่อย ๆในท่าที่ได้ผลมากที่สุด ซึ่งควรคำนึงถึง  อายุ รูปร่าง สมรรถภาพทางกายว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก เบาไปหาหนัก ช้าไปหาเร็ว น้อยไปหามาก และต้องไม่ฝึกเทคนิคเมื่อร่างกายไม่พร้อม

ในการเล่นฟุตบอลต้องใช้เทคนิคมากมาหลายอย่าง ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามเทคนิคที่ได้รับจากการฝึกมาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการฝึกสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาทุกประเภทเลยก็ได้ ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทต้องการสมรรถภาพทางกายมากน้อยแตกต่างกันไป

ในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน ถ้ามีฤถูการแข่งขันที่ค่อนข้างแน่นอนจะต้องแบ่ง การซ้อมออกเป็น 3 ระบบ คือ1. ระยะเตรียมตัวเป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไป 2. ระยะสำหรับการฝึกเทคนิค 3. ระยะฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งเป็นการรักษาสมรรถภาพสูงสุดไว้ให้ได้ตลอดฤดูการแข่งขัน และเมื่อสิ้นสุดการแข่งแล้วควรจะมีระยะพักเพื่อให้ตัวนักบอลคลายเครียด

ในการดูแลการฝึกซ้อม โค้ชจะต้องดูแล อย่างใกล้ชิด และจะต้องมีแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกซ้อมว่ามีการพัฒนาและความก้าวหน้าขึ้นมากน้อยเพียงใด ควรจัดเตรียมเก็บข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องโดยบันทึกผลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อทีมของตน เช่น ประวัติบันทึกสุขภาพ แบบทดสอบทักษะ  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตารางการฝึกซ้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทราบถึงการพัฒนาและ ความก้าวหน้าของตัวนักบอลแต่ละคน และยังสามารถทราบข้อบกพร่อง ปัญหาต่าง ๆเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอีกด้วย