จะเป็นนักบอลอาชีพ ต้องมีอะไรบ้าง

องค์ประกอบสำคัญทีจะนำทำให้นักบอล สู่ความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่าง ๆซึ่งเป็นตัวการสำคัญ ต่าง ๆคือ  สมรรถภาพ หมายถึง การที่ได้รับการฝึกและ พัฒนามาตามลำดับ จนเกิดความสมบุรณ์เต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีทักษะที่ ชำนาญแน่นอน ประกอบกับความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และการประลอง

หมายถึงการที่ได้รับการฝึกชี้แนะแล้วทำ การทดสอบประเมินผลเป็นประจำเพื่อวัดขีดความสามารถ หาจุดบกพร่องต่าง ๆที่ควรปรับปรุง แก้ไข และเป็นการเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นจากการค้นพบเอง หรือพบวิธีการปรับปรุงจากการ ปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนเป็นประสบการณ์ในการเล่นหรือการฝึก ทำให้ได้ประเมิน ความสามารถของตน เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องแก้ไขด้วย และ เทคนิคเพิ่มพูน หมายถึง การนำเอาเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ฝึกแก้ไข ทำให้เกิดการเรียน และนำไปสู่การปรับตัว เพื่อให้สามารถแสดงขีด ความสามารถได้สูงสุด

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึงอุปกรณ์ที่ จะใชในการฝึกการแข่งขัน อุปกรณ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆเข่น อุปกรณ์ฝึก นำหนัก เป็นต้น และ ครูฝึก  หมายถึง ครูฝึกหรือผู้ที่จะคอยชี้แนะลูแลควบคุมการฝึก ซ้อม คอยแก้ไขแนะแนวทางในการฝึก การสร้างสมรรถภาพร่างกายอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของนักบอล ให้ดีที่สุด ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องและวิธีการเล่น เพื่อชัย ชนะในการแข่งขันดังนั้น ครูฝึกจึงตองเป็นผู้มีความความสามารถพังทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ ถูกต้องตามหสักวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม อาจจะกล่าวได้ว่า ความสำเร็จของนักบอล นั้นขึ้นอยู่กับครูฝึกซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถชีชะตากรรมของทีมนั้น ๆได้เลย